First time to EOPCW?

01Sep

Diraamaa(Drama)

About Diraamaa(Drama)


Koorsiin ‘Diraamaa’ jedhu kun koorsiiwwan ogbarruu keessaa isa tokkodha. Koorsiin kun yaadrimee diraamaafi qabxiilee isaan walqabatan ilaalchisee barattootaaf hubannoo bal’aa kennuu bira darbee, dandeettii barattoonni gama kanaan qaban akka cimsutu abdatama. Kaayyoon kennama koorsii kanaa, inni bu’uuraa, barattoota addunyaa hojii kalaqaa waliin walbarsiisuun barattoonni waa’ee naannoofi addunyaa keessa jiraatanii caalmaatti akka hubataniifi dabarsanii hawaasa biroollee akka barsiisan taasisudha. Hojii kalaqaa kanaan barattoonni yookiin dubbistoonni ogbarruu barreeffamaa dandeettiiwwan afaanii horachuu cinatti, dandeettii xinqooqaa biroollee akka cimsataa deeman nitaasisa. Haaluma kanaan barattoonni dandeettii kalaqaa cimsachuun seenaa, duudhaa, falaasama, aadaa, siyaasa, jiruufi jireenya hawaasaa, diraamaanis ifa godhee waan agarsiisuuf, kallattii hundaatiin beekumsa horatanii waa’ee addunyaa dhugaa keessa jiraatanii irratti hubannoo fooyya’aafi giddugaleessawaa akka qabaataniif gargaara.

Course Highlights

The videos section of this course features a selection of video lectures and interviews of Diraamaa(Drama) faculty from various Departments at KIoT.